HAR DU BLITT MØTT 
 PÅ EN UHELDIG MÅTE 
PÅ LEGEVAKTEN? 

Hva mener vi med uheldige møter på legevakten?


Noen pasienter kan oppleve å ikke bli møtt med respekt på legevakten. Dette er eksempler på hendelser vi definerer som uheldige og som kan føles krenkende for personen som opplever dem:

  • å bli sydd uten tilbud om bedøvelse etter at du har skadet deg selv
  • å motta unødvendig hardhendt behandling
  • å bli møtt med dårlig eller nedlatende kommunikasjon
Har du opplevd slike ting eller lignende hendelser, har du rett til å klage. Har du opplevd noe ubehagelig, men er usikker på om du kan klage, må du gjerne ta kontakt med oss.
Slik går du frem for å klage


Nedenfor finner du et skjema i ulike format, som du kan laste ned og fylle ut. For innsending av skjema til legevakten, se informasjon på hjemmesiden til den aktuelle legevakten, eller kontakt kommunen. Om du ikke ønsker å klage selv, kan du gi fullmakt til en du stoler på. Den personen vil da kunne klage på dine vegne. ​
Skjema

  • Klage på behandling
  • Fullmakt
Ta kontakt med oss i LFSS dersom du vil ha hjelp til å fylle ut skjemaet, eller om du vil snakke om hendelsen. Les mer om hvordan LFSS kan hjelpe deg her. Du kan gjøre en forskjell
Din historie er unik, men du er ikke alene. Gjør behandlingsstedet ditt oppmerksom på at du har blitt møtt på en uheldig måte ved å klage, eller be om et møte for å drøfte dine opplevelser. Din erfaring kan forhindre at andre vil oppleve det samme som deg. Selv om det kan være vanskelig å si fra, er det viktig. Din stemme er med på å gjøre en forskjell og bidra til en handlingsendring.
Lovverk, retningslinjer og klagerettigheter


Lovverk

​Yrkesetiske og faglige retningslinjer Informasjon om rettigheter og klagemuligheter
Er det lovbrudd?


LFSS mener at disse lover og forskrifter ikke følges ved tilfeller der en pasient blir sydd uten bedøvelse og/eller opplever andre krenkelser på legevakt:

Pasient- og brukerrettighetsloven

I henhold til § 1-1 i pasient- og brukerrettighetsloven er formålet med loven


... å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten, samt å ... bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Videre gir § 2-1 a tredje ledd pasient og bruker

... rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Tilsvarende plikter kommunen jf. § 4-1 i helse- og omsorgstjenesteloven å gi den enkelte pasient og bruker et forsvarlig og verdig tjenestetilbud, der helsepersonell jf. § 4 i helsepersonelloven plikter å

... utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Journalforskriften

Tilfeller der pasienter bli sydd uten bedøvelse skal journalføres og begrunnes. Om dette ikke gjøres mener LFSS det er et brudd på § 8 i journalforskriften.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

I art. 5 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter står det:

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Hva skjer med klagen din?


Etter at klagen er levert, har du rett på svar fra behandlingsstedet, jf. forvaltningsloven § 11a.

Dersom du ikke skulle bli fornøyd med utfallet av klagen, eller svar uteblir, kan du sende en tilsynsklage til Fylkesmannen. Les hvordan du går frem her.